doporučujeme vám:
Užitečné odkazy Naše zeměměřičká kancelář se nachází v Poděbradech, ale působíme po celém Středočeském kraji.

linka

Několik základních informací pro zákazníky:

Připravujete stavbu, co potřebujete:

 • Vyhotovit mapový podklad pro projektanta, včetně zobrazení vlastnických hranic
 • Potřebujete znát hranice staveniště, vytyčení hranic v terénu
 • Zajistit informace o vlastnících sousedních pozemků apd.

Začínáte stavět, geodet Vám zajistí:

 • Kontrola nebo vytyčení hranice pozemku
 • Vytyčení stavby v terénu
 • Kontrolní měření v průběhu výstavby u větších staveb
 • Dokumentaci skutečného provedení po dokončení stavby
 • Geometrický plán pro zápis stavby do katastru

Podrobnější informace o jednotlivých nabízených službách zjistíte v sekci CENÍKY.

linka

AKTUALITY: Stáhněte si zde leták Českého úřadu zeměměřického a katastrálního s informacemi jak zpřesnit vlastnické hranice vašich pozemků a jak předejít sousedským sporům.

Dne 6. prosince 2011 byla schválena vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2012. Po dobu jednoho roku lze podávat návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu bez použití formuláře.

Od 1.1.2012 je správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí 1000,-kč.

linka

VOLEJTE GEODETICKOU KANCELÁŘ:
Tel.: 325 611 888

Ing. Lubomír Poustka: 606 426 309
Ing. Linda Poustková: 605 584 752
více v KONTAKTNÍCH INFORMACÍCH
 
 

Geodetické práce a služby Poděbrady, Nymburk ...

Geometrický plán a vytyčení hranic pozemků

Geometrický plán a vytyčení hranic pozemků Mnoho lidí vyhledává služeb geodeta jen jednou za život, a to při stavbě domu či koupi pozemku. Na této stránce naleznete informace, co obnáší vyhotovení geometrického plánu a vytyčování hranic.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně geodetických prací, neváhejte kontaktovat geodety Poděbrady.
 

Geometrický plán se vyhotovuje pro

 • zaměření stavby

   ◦ rozestavěné budovy pro získání hypotečního úvěru nebo její prodej
   ◦ dokončené budovy před kolaudací např. novostavby, přístavby RD, garáže apod.
   ◦ zaměření vodního díla, vybudovaných hrází apod.
 • zřízení věcného břemene

  - vyhotovuje se pouze v případě, že věcné břemeno bude zřízeno pouze na části zatíženého pozemku, rozsah věcného břemene bude vyznačen v grafické části geometrického plánu, jedná se hlavně o zřízení přípojek inž. sítí, právo vstupu, jízdy po pozemku
 • rozdělení pozemku

  - upozorňujeme na nutnost (při pozdějším zápisu plánu do katastru nemovitostí) doložit souhlas příslušného obecního, stavebního úřadu s dělením, sloučením pozemků, bez tohoto souhlasu by geodet neměl začít provádět geodetické práce
 • pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků v případě zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků

Co je geometrický plán a k čemu slouží

 • je jedním z výsledků zeměměřických činností
 • vyhotovuje se v případě, že na části pozemku dojde ke změně, kterou je třeba zapsat a provést v katastru nemovitostí
 • je technickým podkladem pro případný zápis změny do katastru nemovitostí a je nedílnou součástí příslušné listiny (kupní smlouva, rozhodnutí soudu, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného aj.), podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí. O zápis do katastru nemovitostí požádá vlastník parcely dotčené změnou osobně.
 

Je potřeba provést včasné
zadání zakázky!

  

Předání zakázky objednavateli předcházejí tyto činnosti (u geometrických plánů)

 • vyhledání technických podkladů v dokumentaci katastrálního úřadu
 • měření v terénu
 • přidělení parcelních čísel katastrálním úřadem
 • zpracování geometrického plánu a jeho ověření
 • potvrzení geometrického plánu katastrálním pracovištěm
 • z uvedeného vyplývá reálný termín na předání hotové zakázky - podle složitosti zakázky 4-6 týdnů
     

Vytyčení vlastnických hranic pozemků
 
 

 • přenáší se do terénu vlastnická hranice zakreslená v katastrální mapě KN, ZE-PK, KMD, KMD aj.
 • v terénu se vytyčují podle předchozí měřické dokumentace a technických podkladů uložených na katastrálním pracovišti, lomové body vlastnických hranic se vyznačují předepsanými hraničními znaky (plastové mezníky, hřeby ve zpev. plochách apod.)
 • s výsledkem vytyčovaných prací je třeba seznámit vlastníky všech parcel, pro které je tato hranice společná. Vlastníci mohou vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice do vytyčovacího protokolu, který je součástí dokumentace, je po dokončení zakázky uložen v dokumentaci katastrálního úřadu a kopii obdrží všichni dotčení vlastníci.
 

Předání zakázky objednavateli
předcházejí tyto činnosti (u vytyčení ZE-PK, KN a vyjádření do KN)

 • vyhledání technických podkladů v dokumentaci katastrálního úřadu
 • měření v terénu
 • přidělení parcelních čísel katastrálním úřadem
 • vytyčení lomových bodů hranice v terénu, seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice dle vyhl. č. 26/2007 Sb. (nutno pozvat vlastníky min. 14 dní předem). Při vypracování geom. plánu na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků je nutné vypracovat „Souhlasné prohlášení“, které musí podepsat všichni dotčení vlastníci.
 • zpracování geometrického plánu a ověření
 • potvrzení geometrického plánu katastrálním pracovištěm
 • z uvedeného vyplývá reálný termín na předání hotové zakázky - podle složitosti zakázky 6 týdnů
     
 
 
linka
Copyright © Geodetické práce Ing. Lubomír Poustka - Ing. Linda Poustková všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION