doporučujeme vám:
Užitečné odkazy Naše zeměměřičká kancelář se nachází v Poděbradech, ale působíme po celém Středočeském kraji.

linka

Několik základních informací pro zákazníky:

Připravujete stavbu, co potřebujete:

  • Vyhotovit mapový podklad pro projektanta, včetně zobrazení vlastnických hranic
  • Potřebujete znát hranice staveniště, vytyčení hranic v terénu
  • Zajistit informace o vlastnících sousedních pozemků apd.

Začínáte stavět, geodet Vám zajistí:

  • Kontrola nebo vytyčení hranice pozemku
  • Vytyčení stavby v terénu
  • Kontrolní měření v průběhu výstavby u větších staveb
  • Dokumentaci skutečného provedení po dokončení stavby
  • Geometrický plán pro zápis stavby do katastru

Podrobnější informace o jednotlivých nabízených službách zjistíte v sekci CENÍKY.

linka

AKTUALITY: Stáhněte si zde leták Českého úřadu zeměměřického a katastrálního s informacemi jak zpřesnit vlastnické hranice vašich pozemků a jak předejít sousedským sporům.

Dne 6. prosince 2011 byla schválena vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2012. Po dobu jednoho roku lze podávat návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu bez použití formuláře.

Od 1.1.2012 je správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí 1000,-kč.

linka

VOLEJTE GEODETICKOU KANCELÁŘ:
Tel.: 325 611 888

Ing. Lubomír Poustka: 606 426 309
Ing. Linda Poustková: 605 584 752
více v KONTAKTNÍCH INFORMACÍCH
 
 

Geodetické práce a služby ceník služeb a prací

Uvedený nabídkový ceník je informativní, podle jednotlivých požadovaných výkonů na zakázce si může zákazník předběžně stanovit orientační cenu geodetických prací.

- práce v bodovém a výškovém poli - položky ceníku - 01

VÝKON - PŘEDMĚT ZAKÁZKY položka ceníku stupeň - obtížnost měrné jednotky cena za MJ bez DPH
připojení na S-JTSK technologií GPS u zakázek nad 1 ha plochy 01-1 měřické práce 1 bod 300,- Kč
připojení TN na body ČSNS 01-2 měřické práce 1 km 1200,- Kč
nad 1 km nivelačního pořadu
- tématické, účelové mapy - položky nabídkového ceníku - 02

VÝKON - PŘEDMĚT ZAKÁZKY položka ceníku stupeň - obtížnost měrné jednotky cena za MJ bez DPH
Účelová mapa - podklad pro projektovou dokumentaci, v ceně prací je připojení na S-JTSK a Balt p.v – v blízkosti zájmového území připojení na ČSJNS do 0,5km délky nivelačního pořadu 02-1 v polní trati - přehledné 1 ha 6000,- Kč

02-2 v extravilánu-  nepřehledné, lesy 1 ha 10000,- Kč

02-3 v hustě zastavěné části 1 ha 17000,-Kč
Samostatný prvek polohopisu v účelové mapě, bodový prvek obsahu mapy 02-4 jednotlivé stromy adp. bod 40,- Kč
Účelová mapa - podklad pro vypracování projektové dokumentace stavby RD 02-5
do 1 ha do 6000,- Kč


- vytyčení staveb - položky nabídkového ceníku - 03

VÝKON - PŘEDMĚT ZAKÁZKY položka ceníku měrné jednotky cena za MJ bez DPH
Vytyčení  - hlavní body prostorové stavby (min. 2 body) 03-1 bod 500,- Kč
Vytyčení  - podrobné body prostorové stavby 03-2 bod 350,- Kč
4-8 rohů stavby

200,- Kč
Vytyčení  - hlavní body liniové stavby 03-3 bod 500,- Kč
Vytyčení  - vedlejší body liniové stavby 03-4 bod 200,- Kč
Zajištění bodu na odsazené lavičky 03-5 bod 200,-Kč
materiál na stavební lavičky není v ceně prací

 
Vytyčení hranic staveniště bez náležitostí dle vyhl. č.26/2007 Sb. 03-6 bod 700,-Kč
Určení výškového bodu a jeho stabilizace 03-7 bod 180,- Kč

 
zaměření a zhotovení podélného nebo příčného profilu terénem - 4

Podélný profil terénem 04-1 800,- - 1800,- Kč
cena v Kč za MJ = 100 m délky podélného profilu dle složitosti terénu
Příčný profil terénem 04-2 500,- - 1200,- Kč
cena v Kč za MJ =10 - 30 m délky příčného profilu dle složitosti terénu


dokumentace skutečného provedení stavby - položky ceníku - 5

VÝKON - PŘEDMĚT ZAKÁZKY položka ceníku stupeň - obtížnost měrné jednotky cena za MJ bez DPH
Podzemní vedení inženýrských sítí, 05-1 1-2 MJ do 200 m  5000,- Kč
včetně zaměření pruhu polohopisu. 05-2 3-5 MJ dalších 100 m 2400,- Kč
Při zaměření pouze průběhu inženýrských sítí do 60 % uvedené ceny prací 05-3 Nad 6 MJ 100 m cena dohodou
Liniové stavby, vodoteče, komunikace 05-3 1-3MJ 100 m  4200,- Kč

05-4 nad 3 MJ 100 m  cena dohodou
Stavební objekt prostorový – kontrola geometrické přesnosti montáže 05-5
 bod 500,- Kč
Stavební objekt prostorový – dokumentace skutečného provedení, polohopis, výškopis 05-6 podle počtu kontrolně zaměřených bodů  bod 50 - 250,-Kč


- vytyčení hranic pozemků - položky nabídkového ceníku - 06

VÝKON – PŘEDMĚT ZAKÁZKY položka ceníku stupeň – obtížnost měrné jednotky cena za MJ bez DPH
Vytyčení hranic pozemků ZE-PK nebo KN s náležitostmi 06-1 1 - 2 MJ 100 m 4500,- Kč
dle § 85-87 vyhlášky č. 26/2007 Sb.
3 MJ
4000,- Kč

06-2 4 - 7 MJ 100 m 3500,- Kč

06-3 nad 7 MJ 100 m 3000,- Kč


– geometrický plán - položky nabídkového ceníku - 07

VÝKON - PŘEDMĚT ZAKÁZKY položka ceníku stupeň - obtížnost měrné jednotky cena za MJ bez DPH
Geometrický plán pro rozdělení pozemků, 07/1-1 1 - 2 MJ 100 m 4500,- Kč
v mapě KMD mohou nastat vícepráce se „souhlasným prohlášením o shodě s průběhem hranice“ provádí se po odsouhlasení objednavatelem 07/1-2 3 - 5 MJ 100 m 3600,- Kč

07/1-3 nad 6 MJ 100 m max. 3000,- Kč


jinak cena
dohodou
Geometrický plán pro rozdělení pozemků – předchází-li vytyčení hranice dle ZE-PK 07/1-4
100 m 2300,- KČ
Geometrický plán pro zaměření staveb RD, garáž, přístavba RD 07/2-1 1MJ budova 4500,- Kč

07/2-2 nad 1 MJ budova 4500,- Kč
Geometrický plán dalších staveb 07/2-3 Za každou další samostatnou stavbu na pozemku
2000,--Kč
na pozemku jednoho vlastníka


1500,-- Kč
Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene 07/3-1 1 MJ 100 m 4000,- Kč


2 MJ
3500, Kč
Při zpracování geom. plánu věcného břemene 07/3-2 3 – 6 MJ 100 m 2800,- Kč
po zaměření DSPS sleva s ceny za 1 MJ 15-20% podle počtu zpracovávaných MJ trasy vedení 07/3-3 7 – 15 MJ 100 m cena dohodou
Ověření kopie geometrického plánu 07/4
1 Geom. plán 50,- Kč
Cena neobsahuje náklady na vyhotovení kopie a její kompletaci, bude účtováno za formát A4, A3 a dohodnutou hodinovou sazbou za kompletaci
- stabilizace hranic - položky nabídkového ceníku - 087

VÝKON - PŘEDMĚT ZAKÁZKY druh stabilizace položka ceníku měrné jednotky cena za MJ bez DPH
 Stabilizace hranic plastový mezník 08-1 1 ks 200,- Kč

měřický hřeb 08-2 1 ks 50,- - 60,- Kč

dřevěný kolík, roxor 08-3 1 ks 18,- Kč


- hodinové sazby - položka ceníku - 09

VÝKON - PŘEDMĚT ZAKÁZKY položka ceníku stupeň - obtížnost měrné jednotky cena za MJ bez DPH
Hodinová sazba 09-1 měřické práce hod. 450,- Kč

09-2 poradenská činnost hod. 500,- Kč

09-2 výkon figuranta hod. 200,- Kč
linka

Hodinovou sazbou jsou účtovány všechny další výkony neuvedené v ceníku v rozsahu živnostenského listu. Rozsah daného počtu hodin bude předem specifikován, nebo bude při provádění prací předběžně dohodnut s objednavatelem a jím následně odsouhlasen.

Ceny uvedené v nabídkovém ceníku jsou stanoveny jako orientační, pro hrubý výpočet ceny objednavatelem, po upřesnění rozsahu požadovaných prací a dané lokality, je možné stanovit smluvní cenu geodetických prací dohodou s objednavatelem.

Uvedené ceny jsou maximální a konečné. Ceny prací obsahují náklady na dopravu na lokalitu v rozsahu působnosti katastrálních pracovišť Nymburk, Kolín, Kutná Hora, náklady na eventuální měřické podklady z katastrálního úřadu, náklady na stabilizaci měřických pomocných bodů, náklady na vyhotovení a předání 6-ti originálů geometrických plánů objednavateli, náklady na 3 kompletní paré technické dokumentace při vypracování účelových map nebo dokumentace skutečného provedení včetně CD s daty v digitální formě.

Položky uvedené v ceníku se shodují s položkami na vystavených fakturách.
Geodetické práce můžeme fakturovat pro plátce daně včetně DPH nebo pro neplátce daně také bez DPH.

 
linka
Copyright © Geodetické práce Ing. Lubomír Poustka - Ing. Linda Poustková všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION